Logos

ដើម្បី​បកប្រែការស្ទង់មតិ សូម​ចុច​តំណភ្ជាប់​ខាងក្រោម៖

Español
عربى
Tiếng Việt
English
中文

#OaklandUndivided (#OU) គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូទាំងក្រុង​ដើម្បី​បិទការបែងចែកឌីជីថលនៅក្នុងរដ្ឋ Oakland ឱ្យបានល្អ។ #OU* បានប្តេជ្ញាធានាថាសិស្សសាលារដ្ឋនៅរដ្ឋ Oakland ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នឹងបន្តមាន​សិទ្ធិចូល​រៀន​ពី​ផ្ទះ​សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា
2021-2 ដើម្បី៖

(1) កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន

(2) ការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលអាចទុកចិត្តបាន និង

(3) ការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា

តើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឬ? បានទាក់ទងរួចហើយ? ត្រូវការឧបករណ៍? មិនថាតែអ្នកបានឆ្លើយថា YES/NO ចំពោះសំណួរទាំងនេះទេ សូមធ្វើការស្ទង់មតិរយៈពេល 2 នាទី ដើម្បីជួយយើងបញ្ជាក់ពី​ស្ថានភាព​របស់អ្នក។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

*#OaklandUndivided (#OU) គឺជាភាពជាដៃគូរវាងទីក្រុងនៃរដ្ឋ Oakland, Oakland Unified School District, Tech Exchange, Oakland Public Education Fund និង Oakland Promise ។ ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សាលារៀនត្រូវបានបិទកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ហើយ #OU បានបរិច្ចាគកុំព្យូទ័រយួរដៃជាង 29,000 គ្រឿង ហតស្ពតចំនួន 10,000 និងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើគាំទ្របច្ចេកទេសជាង 10,000 មកពីសិស្ស និងក្រុមគ្រួសារ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងបានបង្កើនការតភ្ជាប់របស់សិស្សដែលមានប្រភពប្រាក់ចំណូលទាបចាប់ពី 12% ទៅ 98% ហើយអភិបាលក្រុង និងអគ្គនាយកបានប្តេជ្ញាធានាថា សិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដែលមានតម្រូវការនឹងបន្តមានសិទ្ធិចូលប្រើពីផ្ទះនូវកុំព្យូទ័រ អ៊ីនធឺណេត និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពប្រកបដោយវប្បធម៌សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2021-2 ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបចូលរួម ឬចូលប្រើឧបករណ៍សម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកក្រុមគ្រួសារ ឬបច្ចេកទេស សូមចូលទៅគេហទំព័រ www.OaklandUndivided.org 

ការស្ទង់មតិនេះស្នើសុំព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នករួមទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃ និងបញ្ចុះតំលៃរបស់អ្នក ("Free and Reduced Price Lunch, FRPL"), ភាពមានសិទ្ធិ ទទួល បាន Medi-Cal និង CalFresh ដែរឬអត់។ #OU និងមិនចែករំលែកចម្លើយរបស់អ្នកទៅបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយក្រៅពី #OU ទេ។ តាមរយៈការបំពេញការស្ទង់មតិនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់របស់ #OU នៃ FRPL, Medi-Cal, និងចម្លើយ CalFresh របស់អ្នកតាមលក្ខណ្ឌនេះ។ អ្នកអាចបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន FRPL, Medi-Cal និង CalFresh របស់អ្នក ហើយការធ្វើដូច្នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកសម្រាប់ FRPL, Medi-Cal និង CalFresh ទេ។
ព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចូលក្នុងការស្ទង់មតិនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេស ដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភសារពើពន្ធនៃមូលនិធិអប់រំសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ Oakland ។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Oakland Public Education Fund នៅទីនេះ៖https://www.oaklandedfund.org/privacy-policy/។ Tech Exchange និង Oakland Public Education Fund នឹងមិនទទួលព័ត៌មាន FRLP មកពីប្រភពខាងក្រៅទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បំពេញការស្ទង់មតិនេះ ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ #OU device អ្នកគួរតែទាក់ទងសាលារៀនកូនរបស់អ្នកសម្រាប់ជំនួយ។ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្តល់នូវឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបានការអប់រំរបស់ពួកគេ។

ការស្ទង់មតិ Tech Check

សេចក្ដីណែនាំ៖ បំពេញការស្ទង់មតិ។ អ្នកអាចទុកចន្លោះសំណួរ (តាមជម្រើស) នៅទទេបាន។

សំខាន់៖ ទិន្នន័យដែល​អ្នក​ចែករំលែកនៅក្នុង​ការស្ទង់មតិនេះត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ស្ថិតក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីឯកជនភាព​ទិន្នន័យ​របស់​សិស្សប្រចាំរដ្ឋ California (កំណែ 2)

ព័ត៌មានមាតាបិតា

ព័ត៌មានសិស្ស

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានសិស្សនៅ Oakland ជាច្រើននាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក សូមផ្ដល់ព័ត៌មានខាងក្រោមសម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗដោយការចុចបន្ថែមសិស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោម។

ចំណាំ៖ សិស្សមុនមតេ្តយ្យអាចនឹងទទួលបានថេបប្លេតជំនួសឱ្យកុំព្យូទ័រយួរដៃ។


លទ្ធភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ  Laptop image

ប្រាប់យើងអំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅផ្ទះរបស់អ្នក។ ហាមបញ្ចូលថេបប្លេត ឬឧបករណ៍អាន (ឧទា. Kindle) នៅក្នុងចម្លើយរបស់អ្នក។

លទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត Wifi Logo

ប្រាប់យើងអំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះរបស់អ្នក។

សេចក្ដីណែនាំ សូមប្រអប់មួយខាងក្រោម

ព័ត៌មានអំពីគ្រួសារ

ការឆ្លើយសំណួរទាំងនេះនឹងជួយ #OaklandUndivided ណែនាំធនធានទៅក្រុមគ្រួសារដែលមានតម្រូវការខ្លាំងបំផុត។ ផ្នែកនេះមិនត្រូវបានតម្រូវទេ
MediCal logo
CalFresh/Ebt logo

ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរនានាដោយស្មោះត្រង់ និងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ។


ខ្ញុំយល់ថា ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូននោះ នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដែលទាក់ទងទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃយុទ្ធនាការ #OaklandUndivided។ ខ្ញុំយល់ថា ទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនោះ ត្រូវបានការពារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើព័ត៌មានឯកជនតាមស្ដង់ដារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា