Tech Check

logo
image

Để hoàn tất cuộc khảo sát này quý vị cần có địa chỉ email của con em ở trường. Nếu quý vị không biết địa chỉ email của con em mình, vui lòng liên lạc với trường học của con em.


#OaklandUndivided là một sáng kiến cho ​​toàn thành phố để hỗ trợ học sinh trường công lập tại Oakland tiếp cận với kỹ thuật điện tử tại nhà.  Sáng kiến này ​​hỗ trợ những học sinh không có phương tiện kết nối mạng và học sinh có phương tiện kết nối mạng nhưng mạng yếu với máy tính xách tay, truy cập Internet và hỗ trợ kỹ thuật liên tục.  Những đối tượng thực hiện sáng kiến này gồm Thành phố Oakland, Quỹ Oakland Public Education Fund, tổ chức Oakland Promise, Học khu Oakland Unified School District, và Tech Exchange.

 

Cuộc khảo sát này sẽ được dùng để xác định liệu quý vị có hội đủ điều kiện để nhận một thiết bị #OaklandUndivided ("OU") hay không. Quý vị phải hoàn tất trọn cuộc khảo sát nếu muốn nhận một thiết bị OU. Nếu quý vị không muốn hoàn tất trọn cuộc khảo sát này hoặc nếu kết cuộc là quý vị không hội đủ điều kiện để nhận thiết bị OU, quý vị nên liên lạc với nhà trường của con em qua trang web của họ để tìm hiểu về những cách nhận thiết bị khác. Tất cả học sinh sẽ được cung cấp các thiết bị cần thiết để tiếp cận với chương trình giáo dục của mình.

 

Cuộc khảo sát này yêu cầu thông tin tài chính của quý vị, bao gồm nếu con em quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình Ăn trưa Miễn phí và Giảm giá ("FRPL"), đây là một trong một số yếu tố mà OU có thể dùng để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận thiết bị OU không. OU sẽ không chia sẽ những câu trả lời của quý vị với bất cứ ai hoặc bất cứ thực thể nào ngoài OU.  Bằng cách hoàn tất cuộc khảo sát này, quý vị đồng ý cho OU dùng câu trả lời của quý vị về FRPL để xác định tiêu chuẩn hợp lệ. Quý vị có thể từ chối cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng FRPL của con em và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tư cách tham gia FRPL của quý vị.

 

Thông tin quý vị cho biết trong cuộc khảo sát sẽ được chia sẻ với Tech Exchange, một dự án được tài trợ từ Quỹ Giáo dục Công cộng Oakland (Oakland Public Education Fund). Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật riêng tư của Quỹ Oakland Public Education Fund tại đây: https://www.oaklandedfund.org/privacy-policy/.  Tech Exchange và Quỹ Oakland Public Education Fund sẽ không tiếp nhận thông tin FRLP từ các nguồn bên ngoài.

Khảo sát Thiết bị Điện tử

Thông tin Phụ huynh
Địa chử nhận thư:
Vui lòng cung cấp thêm thông tin cho mỗi học sinh trong gia đình. Để ghi thêm tên học sinh, nhấp vào mục "Add another Student."
Thông tin Học sinh
MM/DD/YYYY
Thông tin Thiết bị Điện tử Ở Nhà

Tôi xác nhận rằng tôi đã trả lời các câu hỏi một cách trung thực với hết khả năng của tôi.


Tôi hiểu rằng thông tin tôi đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến sáng kiến ​​#OaklandUndivided.  Tôi hiểu rằng dữ liệu tôi đã chia sẻ được bảo vệ theo Thỏa thuận Bảo mật Dữ liệu Tiêu chuẩn California (phiên bản 2).